banner
“Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
bắt đầu

08h00

01/07/2022

kết thúc

18h00

31/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

17959
Lượt đăng kí
 • 1 3,610 thí sinh tại Sở giáo dục và Đào tạo
 • 2 2,998 thí sinh tại Các đơn vị khác
 • 3 1,432 thí sinh tại UBND huyện Quảng Hòa
 • 4 1,367 thí sinh tại UBND thành phố Cao Bằng
 • 5 1,330 thí sinh tại UBND huyện Bảo Lâm
 • 6 1,305 thí sinh tại UBND huyện Hòa An
 • 7 1,033 thí sinh tại UBND huyện Hà Quảng
 • 8 993 thí sinh tại Sở Y tế
 • 9 904 thí sinh tại UBND huyện Trùng Khánh
 • 10 735 thí sinh tại Liên đoàn lao động tỉnh
 • 11 557 thí sinh tại UBND huyện Nguyên Bình
 • 12 519 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 13 418 thí sinh tại UBND huyện Hạ Lang
 • 14 286 thí sinh tại UBND huyện Bảo Lạc
 • 15 262 thí sinh tại UBND huyện Thạch An
 • 16 262 thí sinh tại Cục Thuế tỉnh
 • 17 208 thí sinh tại Sở Lao động, Thương binh & xã hội
 • 18 119 thí sinh tại Kho bạc nhà nước tỉnh
 • 19 98 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao & du lịch
 • 20 88 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 21 85 thí sinh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
 • 22 66 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 23 54 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 24 53 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 25 49 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 26 48 thí sinh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 27 44 thí sinh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 28 43 thí sinh tại Sở Thông tin và truyền thông
 • 29 40 thí sinh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 30 29 thí sinh tại Hội nông dân
 • 31 28 thí sinh tại Sở Xây dựng
 • 32 26 thí sinh tại Tỉnh Đoàn thanh niên
 • 33 25 thí sinh tại Ban quản lý khu kinh tế
 • 34 23 thí sinh tại Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
 • 35 21 thí sinh tại Sở Ngoại vụ
 • 36 20 thí sinh tại Ban dân tộc
 • 37 19 thí sinh tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh Cao Bằng
 • 38 18 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 39 18 thí sinh tại Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh
 • 40 17 thí sinh tại Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 • 41 12 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
 • 42 10 thí sinh tại Ban Tổ chức – Tỉnh ủy
 • 43 9 thí sinh tại Cục quản lý thị trường Cao Bằng
 • 44 8 thí sinh tại Viettel Cao Bằng
 • 45 7 thí sinh tại Tỉnh ủy Cao Bằng
 • 46 6 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 47 6 thí sinh tại Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
 • 48 6 thí sinh tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 49 5 thí sinh tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
 • 50 4 thí sinh tại Viễn thông Cao Bằng
Xem thêm
32464
Lượt dự thi
 • 1 6,203 thí sinh tại Sở giáo dục và Đào tạo
 • 2 4,729 thí sinh tại Các đơn vị khác
 • 3 2,744 thí sinh tại UBND huyện Quảng Hòa
 • 4 2,425 thí sinh tại UBND huyện Bảo Lâm
 • 5 2,270 thí sinh tại UBND huyện Hòa An
 • 6 2,085 thí sinh tại UBND thành phố Cao Bằng
 • 7 1,795 thí sinh tại UBND huyện Hà Quảng
 • 8 1,569 thí sinh tại UBND huyện Trùng Khánh
 • 9 1,544 thí sinh tại Sở Y tế
 • 10 1,233 thí sinh tại Liên đoàn lao động tỉnh
 • 11 970 thí sinh tại UBND huyện Nguyên Bình
 • 12 798 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 13 676 thí sinh tại UBND huyện Hạ Lang
 • 14 523 thí sinh tại UBND huyện Bảo Lạc
 • 15 435 thí sinh tại UBND huyện Thạch An
 • 16 387 thí sinh tại Cục Thuế tỉnh
 • 17 348 thí sinh tại Sở Lao động, Thương binh & xã hội
 • 18 173 thí sinh tại Kho bạc nhà nước tỉnh
 • 19 157 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao & du lịch
 • 20 141 thí sinh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
 • 21 116 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 22 111 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 23 89 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 24 88 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 25 87 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 26 80 thí sinh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 27 72 thí sinh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 28 65 thí sinh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 29 59 thí sinh tại Sở Thông tin và truyền thông
 • 30 55 thí sinh tại Hội nông dân
 • 31 37 thí sinh tại Ban dân tộc
 • 32 36 thí sinh tại Sở Ngoại vụ
 • 33 33 thí sinh tại Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
 • 34 32 thí sinh tại Tỉnh Đoàn thanh niên
 • 35 31 thí sinh tại Sở Xây dựng
 • 36 30 thí sinh tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh Cao Bằng
 • 37 30 thí sinh tại Ban quản lý khu kinh tế
 • 38 23 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 39 23 thí sinh tại Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh
 • 40 22 thí sinh tại Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 • 41 18 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
 • 42 15 thí sinh tại Viettel Cao Bằng
 • 43 15 thí sinh tại Ban Tổ chức – Tỉnh ủy
 • 44 9 thí sinh tại Cục quản lý thị trường Cao Bằng
 • 45 9 thí sinh tại Viễn thông Cao Bằng
 • 46 8 thí sinh tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 47 8 thí sinh tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
 • 48 7 thí sinh tại Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
 • 49 7 thí sinh tại Tỉnh ủy Cao Bằng
 • 50 7 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC